EFT och anknytningsteori

Anknytningsteori är teorin om behovet av trygghet, stöd och känsloreglering som vi är genetiskt anpassade till att tillfredsställa tillsammans med andra människor. Behovet att välja specifika personer till att vara våra anknytningspersoner framträder runt sex månaders ålder och fortgår sedan hela livet. Anknytningspersoner blir primära källor till trygghet och stöd och till reglering av känslor vare sig vi är bäbisar eller seniorer.

Det är tillsammans med anknytningspersonerna som vi utvecklar vårt självstöd men först och främst utvecklar vi vår förmåga till samreglering av vårt känsloliv tillsammans med andra människor. När detta fungerar optimalt under vår uppväxt så utvecklar vi det man kallar för en trygg anknytning då du har både en känsla och mental föreställning om dig själv som en värdig person i en värld som för det mesta vill dig väl. Du har tillit till dig själv och till andra människor på ett sunt och balanserat sätt.

Det är när utvecklingen av denna trygga inre upplevelse och mentala bild av sig själv och världen misslyckas på grund av brister i omgivningens stöd som otrygg anknytning uppstår. Ambivalent-, ängslig- och oorganiserad anknytning är de tre huvudkategorierna av det som gemensamt kallas ”otrygg anknytning”.

Finns det en trygg anknytning i botten är det mindre risk att problem uppstår i relationen och det är enklare att reparera den när problem uppstår. Vid otrygg anknytning är risken större att problem med närhet, tillit och trygghet uppstår i relationen eftersom just detta är skadat eller sårbart hos personen med otryggt anknytningsmönster. Det är denna skada som EFT söker reparera och denna sårbarhet som bearbetas i EFT med målet att paret ska återupprätta (eller upprätta) en trygg anknytning till varandra med tillit och förmåga att komma nära och våga vara sårbara tillsammans så att det blir möjligt för paret att samreglera sitt känsloliv med varandra.

 

EFT fördjupning

EFT, Emotionellt Fokuserad Terapi för par, är en strukturerad korttids terapi för par (8-20 sessioner) som togs fram av Sue Johnsson och Les Greenberg på 1980-talet. Arbetssättet används även i behandling av familjer och individer. Interventionerna i EFT integrerar humanistiskt upplevelse- orienterat arbetssätt för att omstrukturera känslomässiga erfarenheter och ett systemiskt perspektiv för att omstrukturera interaktioner. Det föreligger en stor mängd forskning som visar på EFT´s effektivitet. (www.iceeft.com) Denna forskning visar behandlingens effektivitet och stabila resultat över tid.

EFT används framgångsrikt för behandling av många olika “typer” av par av privata praktiker, utbildningsinstitut, på Universitet och sjukhusavdelningar. Preliminära forskningsresultat föreligger för par som lider av depression, ångest som kommer av trauma, med medicinska sjukdomar och problem med att förlåta. EFT används med många olika kulturella och etniska grupper och individer med olika social bakgrund och utbildningsnivå över hela Nord-Amerika, Australien, Nya Zeeland, Europa, Afrika och Asien. Det används för traditionella och icke-traditionella par, inklusive par av samma kön.

I Emotionellt Fokuserad Terapi för par, sätts känslorna i fokus eftersom det är de som driver hur paret samspelar med varandra.  När parterna får nya känslomässiga erfarenheter av samspelet, då sker också en förändring. Vi går från att vara rädda och anklagande till att bli tryggare och mer inkännande.

EFT baseras på metoder och teorier från främst anknytningsteorin, humanistisk psykoterapi (gestaltterapi/klient centrerad terapi) och systemisk psykoterapi. www.eftsverige.se

Relationen mellan partnerna är ett “emotionellt band” som behöver repareras inte ett avtal som behöver omförhandlas. Människor behöver inte så mycket insikter som möjligheten till att korrigera smärtsamma erfarenheter.

Istället för att lära färdigheter i kommunikation arbetar vi med att reparera den känslomässiga relationen mellan paret – anknytningsrelationen. Människor kan kommunicera. Problem i relationen beror inte på kommunikationsbrist utan av att känslan av trygghet, tillit och närhet – känslan av att höra ihop – är rubbad. Tryggheten i relationen behöver återställas. Frågan: Älskar du mig? behöver ställas, besvaras och svaret behöver tas emot.

EFT´s styrka ligger i att den sammanfattar den nya vetenskapen om intima relationer. EFT erbjuder par-terapeuten: En tydlig fokus på de element av relationsproblem som beskrivs av ny forskning om känslor, relationsproblem och tillfredsställelse i relationen. EFT erbjuder en fungerande karta över relationsproblem och styrkor.
En systematisk uppsättning av strategier och interventioner. Förändrings-processen är uppdelad i 3 faser och 9 steg. Förändrings-händelser är beskrivna och relaterade till resultat. Process forskning har undersökt “förändrings-händelser” inom-sessionen och nyckel-interventioner.
EFT lever upp till kriterierna för en empiriskt validerad intervention enligt standarder och krav från APA, American Psychological Association. Den har testats i olika sammanhang och av olika forskare som använt rigorösa forsknings metoder. Till exempel i arbetet med att bekräfta “trohet” till metoden vid behandling. Uppföljningsstiudier har visat på goda resultat. EFT har bevisat sin effektivitet.
EFT är har hög generaliserbarhet genom att den har använts för par med flera olika problembilder. Den har en bred användningsbarhet.
Metoden baseras på den första sammanhängande och grundligt validerad teorin om vuxen kärlek – anknytningsteori. Denna förklaringsmodell tillåter oss att förstå par relationens potential för dramatist lidande, behandlingens mål och de avgörande momenten som definierar kärleksrelationer. EFT kan arbeta med styrkan i bandet mellan parterna. EFT anser att lidandet i relationen vidmakthålls genom att absorbera tillstånd av negativa känslor. Denna negativa känsla både visar på och förstärker rigida och begränsade mönster av interaktioner så som undandragande och krävande. Dessa mönster omöjliggör det säkra känslomässiga engagemanget som är nödvändigt för trygg anknytning. EFT´s´ mål är:

  • Att utveckla omorganisera avgörande känslomässiga respons.
  • Att skapa en positiv förändring i parets interaktionella positioner och mönster.
  • Stödja skapandet av säker anknytning mellan paret.