VEGAMOT erbjuder en ny form av behandling för missbruk och beroende: Parbehandling där missbruket och problemen i parrelationen bearbetas samtidigt och integrerat. Fokus ligger på att reparera anknytningsrelationen mellan parterna och hjälpa den beroende personen att ersätta sin primära relation till missbruket med relationen till sin partner. Paret får hjälp att tillsammans förstå och förändra det dysfunktionella mönster som utvecklats mellan dem.

Behandlingsmetoden heter EFT, Emotionellt Fokuserad Terapi för par. Den har visat sig mycket effektiv i arbete med par där det finns beroende.

Parrelationen blir lidande av missbruk men förvånansvärt nog kan den också bli lidande av själva behandlingen för missbruket. Effektiv behandling kan förändra en person så radikalt att balansen som tidigare funnits i parrelationen rubbas i grunden. Detta är så vanligt att missbruksbehandling kan ha varningstexten:

Behandlingen kan riskera din relation

Många behandlingsprogram för missbruk och beroende har anhörigprogram eller familjeveckor som en självklar del. Dessa fokuserar oftast på missbruket, dess konsekvenser för anhöriga och de mönster av känslor, tankar och beteenden anhöriga utvecklar till följd av att leva med beroende. Mönster som kallas medberoende.

Själva relationen mellan paret blir däremot sällan uppmärksammad. Problemen i relationen förväntas försvinna när missbruket upphör och den medberoende påbörjar eget tillfrisknande. Enligt Renée Sherrell och Daniel Gutiererez och deras artikel Couples and Addiction: Three Effective Theories (The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, Vol 22(1) sid 26-34 (2014)) finns växande evidens för att behandlingsprogram för beroende som inkluderar parbehandling är framgångsrika. De programmen ökar signifikant den beroendes avhållsamhet från missbruk och hans/hennes engagemang i arbetet med sitt tillfrisknande.

Den största anledningen till att beroende personer återfaller i missbruk är stress. Svårigheter i nära relationer är en stor källa till stress. Kris i parrelationen väcker starka känslor som snabbt kan bli ohanterliga för en beroende person som inte är van att möta starka känslor och dessutom är van att använda alkohol, droger eller andra beroenden för att reglera känslor.

Problem i parrelationen kan vara en av de vanligaste anledningarna till återfall efter genomgången behandling och relationen kan därför ha varningstexten:

Relationen kan riskera din drogfrihet!

Samtidigt som konflikt eller kris i relationen är en av de största riskfaktorerna för återfall är det välkänt att

en väl fungerande relation kanske är den bästa skyddsfaktorn mot återfall

I boken, Rethinking Substance Abuse: What the Science Shows, and What We Should Do About It, berättar man (sid 174) att “Individer i tillfrisknande från beroende nämner sin make/maka som den viktigaste anledningen till varför de väljer att fortsätta med sitt förändringsarbete”.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2015 förordar en beteendeterapeutisk metod som visat sig ge goda resultat vid behandling av relationsproblem med missbruk.

Emotionellt Fokuserad Terapi för par är en evidensbaserad korttidsterapi för par som bygger på anknytningsteori. Allt sedan EFT utvecklades har forskningsresultat samlats som visar på metodens effektivitet i att arbeta med de flesta problem som uppstår i parrelationen. EFT möter och överträffar de riktlinjer som krävs för att klassificeras som evidensbaserad parterapi och familjeterapi. Utöver detta har forskare granskat förändringsprocessen och vad som förutsäger resultat i EFT.

EFT, Emotionellt Fokuserad Terapi, för par är en metod som i översiktsstudier visar på positiva resultat för över 90 procent av de par som genomgått programmet. Mer än 73 procent av paren löser sina relationsproblem helt och förändringen håller i sig över tid även för de par som har störst risk för återfall. (Johnson, Hunsley, Greenberg, och Schindler Emotionally Focused Couples Therapy: Status and Challenges (1999) samt Clothier, Manion, Walker, och Johnson Emotionally Focused Interventions for Couples with Chronically Ill Children: A 2-year-Follow-up (2002))

EFT-terapeuter har länge arbetat med par som haft missbruksproblem och studierna på området blir allt fler. Befintliga studier visar att EFT är minst lika effektiv som de beteendeterapeutiska behandlingarna när det gäller par med beroendeproblem. Uppföljningsstudier visar att resultaten håller över tid. Se nedan Peter M. Miller (ed.) Evidence Based Addiction Treatment (2009)

Anknytningsteorins utgångspunkt är att människor behöver andra människor för sin säkerhet, för att reglera sina känsloliv och för att känna trygghet och gemenskap. Behovet av anknytning är starkast i början av livet när beroendet av andra är fullständigt men kvarstår under alla livets åldrar. Behovet av anknytning gör sig särskilt påmint när vi hamnar i kriser eller omställningar i livet som väcker starka känslor inom oss och sätter självkänslan i gungning.

Mycket tyder på att människor som blir beroende av alkohol och droger samt processberoenden (tvångsmässig relation till sex/porr, mat, arbete, spel, datorer/skärmar, träning med mera) använder missbruket för att reglera sitt känsloliv och skapa upplevelsen av trygghet i tillvaron. Missbruket är ett sätt att kompensera för avsaknaden av en trygg anknytningsrelation till andra människor. (Philip J. Flores Addiction as an Attachmnent Disorder (2004))

Författaren till Århundradets Kärlekssaga Märta Tikkanen berättar att Henrik, hennes gravt alkoholiserade man, sa till henne dagen innan han dog: ”Så mycket onödigt. Du fanns ju där hela tiden. Att jag inte vågade tro på det.” DN (3/10 2004)

Något som gör EFT särskilt lämpat för att arbeta med beroende i parrelationen är att både missbruks- och relationsproblem härstammar från otrygga anknytningsmönster. Anknytningsproblem kan översättas till svårighet med tillit till andra människor. EFT arbetar primärt med att läka anknytningsstörningar hos parterna och reparera anknytningen mellan dem.

Beroende är både orsak till, och konsekvens av, smärta i relationer

Beroende personer saknar ofta färdigheten att skapa harmoni och trygghet i en vuxen anknytningsrelation vilket ger upphov till känslor av misslyckanden och orsakar konflikter i parrelationen. Detta ökar i sin tur risken för återfall i missbruk.

I EFT bearbetas anknytningsstörningen som personen hanterar med missbruk genom att den beroende får hjälp att flytta sin primära anknytning från missbruket till sin partner.

Tillsammans med speciella tekniker för att främja förlåtelse är EFT´s fokus på och metoder för att arbeta med starka känslor ett betydelsefullt bidrag till behandling av par där det finns beroende. Dessa relationer kännetecknas av svek, starka känslor och behov av förlåtelse.

Anknytnings-modellen för intima relationer som ligger till grund för EFT vilar på en betydande empirisk grund som fortsatt stärkas sedan 1990-talet. (Mikulincer, M och Shaver, P.R. Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. (2007)). Forskning i EFT har gått vidare från fokus på resultat vad gäller justeringar av relationen och partnernas tillfredsställelse. Den fokuserar nu på utvecklingen av säkra anknytningsband som hos par och familjer associeras med hälsa och ”resilience” (återhämtning/spänstighet /motståndskraft). (Reid, R. C., & Woolley, S. R Using emotionally focused therapy for couples to resolve attachment ruptures created by hypersexual behavior. Sexual Addiction & Compulsivity, 13, 219–239 (2006)).

När vi möter människor där de befinner sig och utforskar tvånget att spela för pengar eller shoppa, träna, arbeta, dricka alkohol, porrsurfa och så vidare och vi tittar på beteendet genom anknytningsteorins lins kan vi lyfta fram outtalade känslor och behov av tröst, trygghet och gemenskap som egentligen hör hemma i en trygg anknytningsrelation.

Vi kan se att dessa missbruksbeteenden som blivit tvångsmässiga har börjat som, och till stor del fungerat som, substitut för anknytning. När man ser dessa tvångsmässiga beteenden genom anknytningslinsen blir de förståeliga, även när de hindrar närhet och driver på den negativa samspelscykeln mellan paret. Missbruket blir förståeligt då det både ’tillfredsställer’ och dövar anknytningsbehov och känslor.

Olyckligtvis leder denna “lösning” till större avstånd till personens partner och förstärkning av den negativa emotionella cykeln för paret. Det växande kemiska- eller processberoendet driver på utvecklingen av ett allt mer kaotisk eller intensifierat kräva/dra-sig-undan-mönster i relationen. Ju mer den krävande parten är krävande blir den undvikande parten undvikande – och tvärtom.

EFT arbetar aktivt med att hjälpa paret förstå anknytnings-funktionen hos missbruks-beteendet. Samtidigt fokuserar man på att utveckla det ömsesidiga förtroende som behövs för att beroende ska kunna flytta sin primära anknytningsrelation från missbruket till sin partner. Att aktivt hjälpa paret tona ner konfliktnivån samtidigt som de upptäcker, förstår och förändrar den negativa samspelscykeln är nyckelmomenten i EFT. I arbetet med förstå parets konflikter och deras negativa samspelscykel genom anknytningslinsen utvecklas en stark ömsesidig förståelse och tillit till varandra.

Här följer avslutningsvis några citat ur Peter M. Miller (ed.) Evidence Based Addiction Treatment (2009):

“ABCT (Alcohol Behavioral Couples Therapy) betonar kompetensunderskott i kommunikation som orsak till problem i relationer. Forskarvärlden är inte överens kring denna slutsats och frågan diskuteras. En av frågorna som lyfts är om modellen (ABCT) behöver uppdatera sin teori för att bättre kunna ta tag i de intensiva negativa känslor som finns under ytan. Känslor som driver konflikterna och kan fullständigt åsidosätta parets befintliga färdigheter i att kommunicera med varandra.

EFT, Emotionellt Fokuserad Terapi för par är en terapimodell för par som lämpar sig väl för par där det funnits djupt sårade känslor och en fortgående ilska. EFT har visat sig vara lika effektiv som terapi för par som traditionell BCT, Behavioral Couples Therapy.

Om ABCT inkorporerade EFT-baserade arbetssätt och tekniker som riktar in sig på att åstadkomma förlåtelse, då skulle ABCT´s arbetssätt bättre överensstämma med vad vi vet om lyckliga parrelationer och den verklighet som par som är under påverkan av missbruk lever i. Detta är ett område för vidare forskning” (sid 245).

EFT Praktisk information

Beroende är en relation till en sinnesförändrande substans, aktivitet eller process där besatthet att använda, tvångsmässigt användande samt återhämtning efter användandet får företräde framför vitala funktioner och relationer i personens liv.

I arbetet med relationsproblem där det finns beroende kombinerar vi erfarenhet och kunskaper från 30 år av arbete med beroende med EFT, Emotion Fokuserad Terapi för par.

Första konsultationen är kostnadsfri

När paret bestämt sig för att genomföra en behandling fortsätter vi med intagningssamtal där deras situation kartläggs. Mål och förhoppningar konstateras och vi upprättar ett behandlingskontrakt. EFT är en strukturerad behandlingsmodell som i arbetet med par där det finns beroende består av 12 – 25 tematiserade samtal om cirka 90 minuter.

I behandlingens första fas hjälper vi paret att se det EFT kallar deras destruktiva cykel och att tona ner konfliktnivån i relationen. Efter att detta är uppnått fokuseras parets djupare känslor i behandlingens andra fas och de får hjälp att knyta an till varandra och genom det utveckla och fördjupa närheten, tryggheten och tilliten i relationen.

Behandlingens tredje fas syftar till att stabilisera och konsolidera det nya sättet att vara tillsammans som paret uppnått i de två första faserna.

EFT utforskar känslorna som driver deras negativa mönster och hjälper paret att utveckla trygghet och närhet i relationen så att de kan vända sig till varandra för att reglera sina känslor hellre än att falla tillbaka på missbruk eller in i sitt destruktiva samspelsmönster. Vi bearbetar missbruket utifrån anknytningsbehov samtidigt som vi hjälper paret att reparera dess konsekvenser för relationen.

Målgrupper är:

Par där den ena eller bägge lider av missbruk eller beroende av alkohol, droger eller processberoenden (tvångsmässig relation till sex/porr, mat, arbete, spel, datorer, träning, skärmar med mera).

Personer med beroende som klarar att uppnå drogfrihet genom parbehandlingen.

De som redan genomgått behandling för sitt missbruk och de som arbetar med sitt beroende parallellt med parbehandlingen.

De par som inte lämpar sig för denna behandling är par där det finns pågående fysiskt våld eller så svårt missbruk att personen inte förmår bryta det tillräckligt länge för att behandlingen kan börja verka.

Ibland kompletterar parbehandlingen annan behandling för beroende antingen medan den pågår eller efter att den avslutats. Modellen är kompatibel med både 12-stegsbehandling, KBT, Kognitiv beteendeterapi och CRA, Community Reinforcement Approach. EFT bygger på samma humanistiska grund som bland annat MI, Motiverande Samtal och ACT, Acceptance and Commitment Therapy.

Kommentaren vi får oftast höra från paren som kommer till oss är: Det här borde vi ha gjort för länge sedan

 

För mer ingående beskrivning av EFT se Susan Johnson´s bok ”Håll om mig, sju livsavgörande samtal om kärlek” från OrdGlob Förlag.

Se även www.eft-stockholm.se  www.iceeft.com

Om du eller ni misstänker att det finns beroendeproblem i relationen tveka inte att höra av er för att boka en första konsultation.