GESTALTTERAPI

Gestaltterapi är en existentiell och känslofokuserad terapiform. Helhet och sammanhang är centralt för gestaltterapin och individen kan enbart förstås utifrån sitt relationella sammanhang, sina livserfarenheter och sin livssituation. I gestaltterapi arbetar du med dina känslor, tankar och beteenden. Terapeuten stöttar dig varsamt i att närma dig djupet av din egen existens där dina tankar, känslor och beteenden får mening.

Det är också där, på djupet av din mänsklighet, som du kan ge dina erfarenheter ny mening och ditt liv ny riktning.

Grundläggande för gestaltterapin är tron på din potential till att söka helhet och hälsa. Terapeutens uppgift är att hjälpa dig att bli medveten om, utforska och ta ansvar för dina val och dina beslut. Genom att göra beslutsprocessen medveten kommer du att få förståelse för både orsaken till och konsekvenserna av de val du gör och därmed öka din förmåga att ställa dig helhjärtat bakom de val och beslut du kommer fram till att är meningsfulla för dig.

Du får hjälp att bli medveten om de olika drivkrafter, känslor och behov, som kan skapa inre konflikter och försvåra för dig att ta beslut som är bra för dig. För att hjälpa dig till klarhet kan gestaltterapeuten använda experiment, dialog, kropps- och känslofokus, guidade fantasier med mera.

Mötet mellan klient och terapeut är centralt för gestaltterapin. Klienten är expert på att vara hon eller han. Klienten gör sitt bästa i varje situation utifrån de resurser den har tillgång till i sig själv och det stöd den kan få i situationen. Detta gäller även terapisituationen.

Läs mer www.gestaltakademin.se www.gestaltterapeuterna.se

Du kan gå i gestaltterapi individuellt och i grupp. De grupper som är aktuella kan du läsa om under fliken ”Aktuellt nu”

 

EFT, EMOTIONELLT FOKUSERAD TERAPI FÖR PAR

Beprövad metod för par som vill hitta tillbaka.

Emotionellt Fokuserad Terapi för par, EFT, är en evidensbaserad (vetenskapligt styrkt) korttidsterapi för par. Den bygger på anknytningsteori vars utgångspunkt är att människor behöver andra människor för sin säkerhet, för att reglera sitt känsloliv och för att känna trygghet och gemenskap.

Under mer än 30 år har det forskats i EFT, hur behandlingen verkar, hur effektiv den är och vilka resultat den ger för paren som genomgår programmet. Som namnet antyder fokuserar man i terapin på känslorna som driver det destruktiva mönster som föranlett paret att söka hjälp.

I EFT får paret hjälp att förstå hur mönstret fungerar och att det är mönstret som är fienden – inte partnern. De får hjälp att knyta an till varandra på sätt som genererar trygghet, närhet, tillit och gemenskap.

Forskning i EFT har visat att 90 procent av paren som genomgår behandlingen tycker sig ha fått hjälp. Uppföljningsstudier bekräftar att minst 73 procent av paren helt har löst sina relationsproblem och att resultaten håller över tid. (www.iceeft.com)

Förutom Emotionellt Fokuserad Terapi för par erbjuder Vegamot även EFT för par där det finns missbruk och beroende.

Kontakta oss för att resonera vidare och boka in en passande tid.